เมนูปิด
 1. Q1 : ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คืออะไร
  A1 : ด้วยกรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของคนต่างด้าว เพื่อประกอบการเดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
  เชื่อมโยงข้อมูลภาษีของชาวต่างชาติผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
  เพื่อบูรณาการบริการของภาครัฐ
  เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติ
  เพื่อลดค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 2. Q2 : ขั้นตอนการขอรับบริการ
  A2 :
  ขั้นตอนที่ 1 ขอคัดแบบผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยใช้หมายเลขผู้ใช้-รหัสผ่าน ที่ได้รับจากกรมสรรพากร (e-Filing)
  และยื่นความจำนงเพื่อเปิดเผยข้อมูล โดยให้ความยินยอม (Consent) ผ่านระบบ
  ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะออก Consent ID ให้เป็นหลักฐานการทำรายการ
  ขั้นตอนที่ 3 นำ Consent ID ที่ได้รับจากกรมสรรพากร ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ สตม. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้เสียภาษีให้ความยินยอม (Consent) ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพากร และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 3. Q3 : ช่องทางการเข้าสู่ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีกี่ช่องทาง
  A3 :
  มี 2 ช่องทาง ได้แก่
  ช่องทางที่ 1 เข้าที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th >> บริการอิเล็กทรอนิกส์ >> การให้ความยินยอม เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรกับหน่วยงานภาครัฐ >> ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง กรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  ช่องทางที่ 2 เข้าที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th >> บริการอิเล็กทรอนิกส์ >> ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต >> บริการสมาชิก >> ส่งข้อมูลการยื่นแบบให้ สตม

 4. Q4 : ใครสามารถใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้บ้าง
  A4 :
  เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบกิจการในไทย หรือนักท่องเที่ยว
  เป็นผู้ประกอบการ (บุคคล/นิติบุคคล) ที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตกับกรมสรรพากร

 5. Q5 : แบบแสดงรายการที่สามารถขอคัดผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีแบบอะไรบ้าง และขอคัดแบบได้ย้อนหลังกี่ปี
  A5 :
  สามารถขอคัดแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตได้ย้อนหลัง 2 ปี นับจากปีปัจจุบัน โดยแบ่งตามประเภทแบบ ดังนี้
  บุคคลธรรมดา : ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 (เฉพาะผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย)
  มูลค่าเพิ่ม : ภ.พ.30
  หัก ณ ที่จ่าย : ภ.ง.ด.1

 6. Q6 : หมายเลขผู้ใช้-รหัสผ่านใด ที่จะเข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  A6 :
  ให้ใช้หมายเลขผู้ใช้-รหัสผ่าน เดียวกับการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing)

 7. Q7 : การขอคัดผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีค่าบริการหรือไม่
  A7 :
  ไม่มีค่าบริการ

 8. Q8 : เมื่อยื่นแบบและชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว หากประสงค์จะขอคัด กี่วันจึงจะขอคัดได้
  A8 :
  5 วันทำการ หลังจากยื่นแบบและชำระภาษีสำเร็จ

 9. Q9 : เมื่อลงทะเบียนขอคัดแบบผ่านระบบ โดยให้ความยินยอม (Consent) ให้กรมสรรพากรส่งข้อมูล แบบแสดงรายการภาษีให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอต่อวีซ่า ท่านจะได้รับ Consent ID จากกรมสรรพากรและท่านต้องไปยื่น Consent ID ที่ได้รับจากกรมสรรพากร ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในกี่วัน
  A9 :
  ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้เสียภาษีให้ความยินยอม (Consent) ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง กรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากเกินกำหนดเวลา 15 วัน ระบบจะยกเลิกคำขอฯ และผู้เสียภาษีต้องทำการให้ความยินยอม (consent) ใหม่

 10. Q10 : หากขอคัดแบบแสดงรายการผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และระบบได้ออก Consent ID ให้เป็นหลักฐานการทำรายการแล้ว ต่อมาประสงค์จะเข้าระบบ เพื่อดำเนินการขอคัดแบบอีกจะได้หรือไม่
  A10 :
  สามารถกระทำการได้

 11. Q11 : หากท่านต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง
  A11 :
  ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) RD Call Center 1161
  ส่วนบริการยื่นแบบฯ 0 2272 9205, 0 22728984
  ส่วนบริการสัมพันธ์ 0 2272 9238, 0 2272 9048
  สายด่วน ตม. 1178