เมนูปิด
  1. author
    คำแนะนำการใช้บริการ

    คำแนะนำการใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)